กฎหมายการเลี้ยงนกนางแอ่น

สำหรับ นกนางแอ่นในประเทศไทย จัดเป็นสัตว์สงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพราะฉะนั้นการจะเพาะเลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อเอารังมาอบแห้งทำเป็นรังนกนางแอ่นขาย จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากทางภาครัฐได้เห็นว่า ควรปรับปรุงกฎหมายอากรรังนกนางแอ่น เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมดูแลในการจัดการจัดเก็บรังนกนางแอ่น ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ยังต้องให้เงินอากรรังนกนางแอ่น เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งในจังหวัดเดียวกัน ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่จะให้เกิดการดำเนินการจัดเก็บรังนกนางแอ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยากเลี้ยงนกนางแอ่น…ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณียื่นใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างพร้อมดัดแปลงอาคาร เพื่อใช้เป็นบ้านของนกนางแอ่นนั้น เจ้าพนักงานในท้องถิ่นนั้นๆ  สามารถพิจารณาคำขอก่อสร้าง ประเภทอาคารเลี้ยงสัตว์ แบบบุคคลสามารถเข้าใช้ได้ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของกฎกระทรวง ตลอดจนข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับน้ำหนัก ของอาคาร , ความต้านทาน , ความคงทน , คุณสมบัติของวัสดุ , การรับน้ำหนักของพื้นดิน เป็นต้น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2527 ตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆ  รวมทั้งกฎอื่นๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องด้วย โดยในเบื้องต้นจะต้องมีการพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเขตผังเมืองรวมด้วย ว่ามีการกำหนดการใช้ประโยชน์จากประเภทที่ดินไว้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้จะต้องมีการพิจารณาตามกฎหมายอื่นๆ  ที่มีความเกี่ยวพันธ์ด้วย เช่น พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2547 ,...

นกช้อนหอย คือ ?

นกช้อนหอย มีชื่อเรียกหลายชื่อแตกต่างกันไปในแต่ล่ะท้องถิ่น บางแห่งเรียก นกค้อนหอย บางแห่งเรียก นกกุลา จัดเป็นนกจำพวกหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ย่อย Threskiornithinae

วิธีเลี้ยงนกค๊อกคาเทลที่ถูกต้อง

โดยปกติแล้วพวกลูกนกจะถูกเลี้ยงด้วยการป้อนอาหารและดูแลจากพ่อ แม่ของมันตลอดทั้งวันและคืน อย่างต่ำก็เป็นช่วงสัปดาห์แรกหลังจากกำเนิด ในตอนช่วงเช้าของทุกวันพวกมัน